راهنمای Cisco AnyConnect در لینوکس


نحوه نصب و تنظیم در Linux نسخه Ubuntu و Debian:

۱- در ترمینال دستورهای زیر را تایپ کنید:

sudo /sbin/modprobe tun
sudo apt-get install openconnect
sudo openconnect c1.irserver.xyz

۲- به جای c1.irserver.xyz آدرس سروری که می خواهید با آن وصل شوید را وارد کنید.

۳- موقع درخواست، username و سپس password خود را وارد کنید.

لیست سرورهای سیکو:

c1.irserver.xyz
c2.irserver.xyz
c3.irserver.xyz
c4.irserver.xyz
c5.irserver.xyz

توجه: برای قطع ارتباط، در همان ترمینال قبلی کلید Ctrl+Z را بزنید.